Algemene voorwaarden fifthplay cube

1. Algemeen

1.1. De fifthplay Smart Home Solution wordt aangeboden door Fifthplay NV, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Industriepark West 40 en operationele zetel te Generaal Lemanstraat 47, 2018 Antwerpen met BTW/RPR 0442.833.209, tel 03 808 70 38, e-mail hello@fifthplay.com. U kan in contact gekomen zijn met de fifthplay Smart Home Solution via één van de partners van fifthplay, maar de fifthplay Smart Home Solution wordt uitsluitend geleverd door fifthplay.

1.2. Door de fifthplay Smart Home Solution te gebruiken, aanvaardt u deze Algemene Voorwaarden.

1.3. fifthplay zal deze Algemene Voorwaarden niet archiveren. U dient deze Algemene Voorwaarden zelf te bewaren.

2. Definities

“Minimum Eindgebruiker Hardware” betekent de computerapparatuur die u minimaal nodig heeft om de fifthplay Smart Home Solution te kunnen gebruiken – deze apparatuur wordt opgenomen op cube.fifthplay.com.

“fifthplay Smart Home Solution” betekent de door de fifthplay ontwikkelde oplossing, bestaande uit de fifthplay Smart Home Solution App, de fifthplay Smart Home Solution Website en/of de fifthplay Smart Home Solution Hardware 

“fifthplay Smart Home Solution App” betekent de mobiele app die u kan downloaden en installeren op Minimum Eindgebruiker Hardware om de fifthplay Smart Home Solution te gebruiken;

“fifthplay Smart Home Solution Hardware” betekent de apparatuur die u dient aan te schaffen om de fifthplay Smart Home Solution, te kunnen gebruiken;

“fifthplay Smart Home Solution Website” betekent de website via dewelke u de fifthplay Smart Home Solution kan gebruiken;

“Handleiding” betekent de handleiding ontwikkeld voor u voor het gebruik van de fifthplay Smart Home Solution;

“Intellectuele Eigendomsrechten” betekent alle rechten inzake uitvindingen, octrooien, auteursrechten, tekeningen en modellen, merken en handelsnamen, databanken, handelsgeheimen, know-how en alle andere rechten van intellectuele en industriële eigendom (zowel geregistreerd als niet geregistreerd) en alle toepassingen ervan, waar ook ter wereld;

“U” en “Uw” betekent de eindgebruiker die de fifthplay Smart Home Solution gebruikt;

“Algemene Voorwaarden” betekent deze overeenkomst, zoals tussentijds gewijzigd en beschikbaar via uw account

“Partij” betekent u of fifthplay;

"Partijen" betekent fifthplay en u gezamenlijk;

“Software” betekent alle computerprogrammatuur die fifthplay aan u ter beschikking stelt of u laat gebruiken in het kader van fifthplay Smart Home Solution, waaronder doch niet beperkt tot de software waarop de fifthplay Smart Home Solution Website draait, de fifthplay Smart Home Solution App (indien u deze gebruikt) en de Software van Derden, met inbegrip van alle updates en eventuele latere versies daarvan evenals alle bijbehorende documentatie;

“Software van Derden” betekent computerprogrammatuur van derde partijen die in de fifthplay Smart Home Solution Hardware en/of de Software geïntegreerd is.

3. Voorwerp

3.1. fifthplay stelt u de fifthplay Smart Home Solution ter beschikking. Deze oplossing laat u toe om bepaalde elementen in verband met een gebouw (bv. energieverbruik, water of brand detectie etc.) te meten en te rapporteren. Via optionele actoren kan men ook bepaalde functionaliteiten sturen.

3.2. Om de fifthplay Smart Home Solution te kunnen gebruiken, dient u:

 • over de Minimum Eindgebruiker Hardware te beschikken 
 • zich toegang te verschaffen tot en een account aanmaken op de fifthplay Smart Home Solution App en/of de fifthplay Smart Home Solution Website ;
 • over fifthplay Smart Home Solution Hardware aan te schaffen 

3.3. Indien u de fifthplay Smart Home Solution Hardware van fifthplay aankoopt en u een consument bent, kan u deze aankoop herroepen gedurende 14 dagen na de levering van de FP Smart Home Solution Hardware. De modaliteiten van dit herroepingsrecht worden verder beschreven in artikel 8.

3.4. Om de fifthplay Smart Home Solution te gebruiken, verleent fifthplay u een niet-exclusief recht om de Software te gebruiken op de Minimum Eindgebruiker Hardware en/of fifthplay Smart Home Solution Hardware voor persoonlijke in overeenstemming met de Handleiding en andere gebruiksinstructies.

3.5. fifthplay verleent u een niet-exclusief recht om de Handleiding te gebruiken uitsluitend teneinde de fifthplay Smart Home Solution te gebruiken.

3.6. U zal noch zelf, noch door middel van een groep waartoe u behoort, noch via een verbonden of geassocieerde onderneming, tussenpersoon of enige andere derde:

 • de fifthplay Smart Home Solution gebruiken voor andere doeleinden dan beschreven onder artikel 3.1;
 • de fifthplay Smart Home Solution door te verkopen, te commercialiseren of anderszins ter beschikking te stellen aan derden;
 • de Software geheel of gedeeltelijk wijzigen, meedelen aan het publiek, verdelen, vertalen, decompileren, disassembleren of reverse engineeren of samenvoegen met andere computersoftware, behoudens indien nodig om dwingende wettelijke bepalingen na te leven;
 • de Software incorporeren in andere programmatuur, afgeleide programmatuur of andere op de Software gebaseerde programmatuur schrijven, ontwikkelen of laten ontwikkelen;
 • sublicenties voor het gebruik van de Software toestaan aan derden of derden een kopie te bezorgen.

3.7. Het hierboven vermelde gebruiksrecht is beperkt tot de machine code van de Software en van de Software van Derden. De broncode van de Software en van de Software van Derden wordt in geen geval aan Licentienemer overgemaakt of ter beschikking gesteld.

3.8. Deze Algemene Voorwaarden geven geen recht op enige upgrade/update van de Software. fifthplay kan de fifthplay Smart Home Solution website en de fifthplay Smart Home Solution App steeds updaten/upgraden op eigen initiatief (zonder hiertoe verplicht te zijn), in welk geval deze Algemene Voorwaarden van toepassing zullen zijn op deze upgrades/updates.

3.9. Wanneer de fifthplay Smart Home Solution Software van Derden bevat, is het mogelijk dat het gebruik van deze software onderworpen is aan bijkomende licentievoorwaarden. In zulk geval worden deze voorwaarden vermeld op www.fifthplay.com.

4. Uw verplichtingen

4.1. U verbindt zich ertoe om de fifthplay Smart Home Solution, inclusief de Software, overeenkomstig deze voorwaarden te gebruiken.

4.2. U verbindt zich ertoe om op regelmatige tijdstippen deze Algemene Voorwaarden online te raadplegen zodat u steeds in het bezit bent van de meest recente versie, en u gaat ermee akkoord dat de meest recente Algemene Voorwaarden alle vorige versies van ervan volledig vervangen, en als enige voorwaarden gelden tussen fifthplay en uzelf.

4.3. U zal met de fifthplay Smart Home Solution omspringen als een goede huisvader. Zo zal u uw paswoord van uw persoonlijk account op een veilige plaats bewaren en aan niemand meedelen. Indien u de fifthplay Smart Home Solution App en fifthplay Smart Home Solution Website gebruikt, zal u uw Minimum Eindgebruiker Hardware voldoende beveiligen tegen niet-geautoriseerde toegang. Indien u op de hoogte bent dat de veiligheid van uw Minimum Eindgebruiker Hardware of van de fifthplay Smart Home Solution mogelijks werd gecompromitteerd, moet u hiervan onmiddellijk fifthplay verwittigen.

5. Garantie

5.1. fifthplay kan niet garanderen dat de Software werkt op besturingssystemen (operating systems) of hardware die niet voldoet aan de minimum vereisten van de Minimum Eindgebruiker Hardware, zoals vermeld in de Handleiding of op www.fifthplay.com.

5.2. Behoudens wat uitdrukkelijk in deze Algemene Voorwaarden, de handleiding of documentatie is voorzien, verleent of aanvaardt fifthplay met betrekking tot de Software geen expliciete of impliciete, wettelijke, reglementaire of andere garanties of voorwaarden, wat betreft de staat, de kwaliteit, de prestatie of de geschiktheid voor het beoogde doel. Al deze garanties en voorwaarden zijn dus uitgesloten behalve in de mate dat deze uitsluiting bij wet verboden is.

5.3. Indien de Software niet voldoet aan de functionele of technische specificaties zoals beschreven in de documentatie of Handleiding, zal fifthplay alle redelijke maatregelen nemen om deze onvolkomenheden kosteloos te herstellen of te verbeteren.

5.4. De garanties in artikel 5 worden verleend zonder afbreuk te doen aan de wettelijke garantie van 2 jaar en voor zover de niet-conformiteit niet te wijten is aan een daad of handeling van uwentwege, alsook voor zover u de Software:

 • in overeenstemming met de eventueel daarvoor afgegeven specificaties ten aanzien van omgeving, apparatuurconfiguratie en dergelijke en de Handleiding heeft gebruikt;
 • op het meest recente niveau heeft gehouden door middel van installatie van de laatst beschikbare updates;
 • heeft gebruikt op Minimum Eindgebruiker Hardware die naar behoren functioneert;
 • niet heeft aangepast of pogingen daartoe heeft ondernomen.

5.5. Indien u de fifthplay Smart Home Solution Hardware koopt en u een consument bent, geniet u van de wettelijke garantie van 2 jaar.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Voor zover maximaal toegestaan onder toepasselijk recht, kan fifthplay in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die ontstaat ten gevolge van uw gebruik van fifthplay Smart Home Solution of ten gevolge van de tussenkomst van een derde, zoals een installateur.

6.2. Voor zover maximaal toegestaan onder toepasselijk recht, is fifthplay niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van winst of inkomsten, gemiste besparingen, verlies van klanten, dan wel schade die het gevolg is van het verloren gaan van elektronische gegevens en informatie, ongeacht de rechtsgrond (contractueel of extra-contractueel) en zelfs in geval van zware fout.

6.3. Voor zover maximaal toegestaan onder toepasselijk recht en onverminderd de artikelen 6.1 en

6.2, is de totale aansprakelijkheid van fifthplay in ieder geval beperkt tot 500 EUR, ongeacht de rechtsgrond (contractueel of extra-contractueel) en zelfs in geval van zware fout.

6.4. U zal fifthplay vrijwaren tegen en schadeloosstellen voor alle schade of de mogelijke claims of aanspraken van derden ingevolge de niet-naleving door u van uw verbintenissen onder deze Algemene Voorwaarden.

7. Prijs en betaling

 

De prijs van de fifthplay Smart Home Solution Hardware wordt aangeduid, op aanvraag, in een gepersonaliseerd voorstel. Deze prijs wordt betaald aan de installateur op het moment van de installatie van de fifthplay Smart Home Solution Hardware.

8. Herroepingsrecht in geval van aankoop van de fifthplay Smart Home Solution Hardware door een consument

8.1. Indien u de fifthplay Smart Home Solution Hardware aankoopt en u een consument bent, heeft u het recht om uw aankoop binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

8.2. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de fifthplay Smart Home Solution Hardware fysiek in bezit krijgt.

8.3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Fifthplay NV, Industriepark-West 40, 9100 Sint-Niklaas, hello@fifthplay.com) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e- mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping dat fifthplay u toestuurde, maar bent hiertoe niet verplicht.

8.4. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

8.5. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan voor de fifthplay Smart Home Solution Hardware, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat fifthplay op de hoogte werd gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, terug. fifthplay betaalt u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen wij u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

8.6. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit om de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. fifthplay mag wachten met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

8.7. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

9. Duur en opzegging

9.1. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking vanaf het aanmaken van de persoonlijke account via de fifthplay Smart Home Solution Website of fifthplay Smart Home Solution App en worden aangegaan voor onbepaalde duur, opzegbaar door elke partij met een opzegtermijn van één maand. Opzegging van de Algemene Voorwaarden geeft geen recht op terugbetaling van de betaalde prijs, onder welke vorm dan ook.

9.2. Deze Algemene Voorwaarden komen automatisch tot een einde indien u het gebruik van de fifthplay Smart Home Solution stopzet.

9.3. Elke partij heeft tevens het recht om deze Algemene Voorwaarden buitengerechtelijk te ontbinden lastens de andere partij met onmiddellijke ingang indien deze laatste partij op ernstige wijze de Algemene Voorwaarden niet naleeft en binnen de 5 werkdagen na ingebrekestelling nalaat deze niet-naleving te remediëren.

10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1. fifthplay blijft ten allen tijde de exclusieve en enige eigenaar en/of licentiehouder van alle Intellectuele Eigendomsrechten op de Software, met inbegrip van de broncode, de Handleiding, en op alle hieraan gerelateerde know-how, merken, handelsnamen, logo’s, documenten zoals voorbereidend materiaal, marketingmateriaal, enz.. Alle eventueel daaromtrent voorkomende aanduidingen op enige door de fifthplay ter beschikking gestelde drager dienen door Licentienemer onverkort en ongewijzigd gehandhaafd te blijven.

10.2. U stemt ermee in dat:

 • U fifthplay onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengt van elke vordering door een derde tegen u ingesteld op grond van inbreuk of vermeende inbreuk van enig Intellectueel Eigendomsrecht op de Software waarvan u kennis heeft;
 • U geen enkele erkenning mag doen inzake aansprakelijkheid en niet mag instemmen met om het even welke schikking of dading voor gelijk welke vordering inzake Intellectuele Eigendomsrechten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fifthplay; en
 • fifthplay het recht heeft om, op eigen verzoek en kosten, de leiding te nemen en/of minnelijke regelingen te treffen bij alle onderhandelingen en processen, voortvloeiend uit om het even welke vordering inzake Intellectuele Eigendomsrechten. U moet fifthplay, op haar verzoek en kosten, alle redelijke steun verlenen met betrekking tot deze onderhandelingen en processen.

10.3. Niets in deze Algemene Voorwaarden zal worden geïnterpreteerd als een overdracht van enig Intellectueel Eigendomsrecht van fifthplay aan u of enige derde partij.

11. Gebruik van persoonsgegevens

11.1. Om u toegang te verschaffen tot de fifthplay Smart Home Solution, verwerkt fifthplay de volgende persoonsgegevens: onder meer uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en serienummer en Mac-adres van de fifthplay Smart Home Solution Hardware (enkel bij Full versie). Het gebruik van de fifthplay Smart Home Solution genereert meetgegevens die fifthplay eveneens verwerkt. Hierbij geeft u uw toestemming aan fifthplay om deze persoonsgegevens te verwerken voor de volgende doeleinden: levering, beheer en ontwikkeling van fifthplay Smart Home Solution, statistiek, data mining en direct marketing.

11.2. De persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan ondernemingen die deel uitmaken van de groep van bedrijven waartoe fifthplay behoort, aan ondernemingen die de persoonsgegevens verwerken in naam en voor rekening van de fifthplay (verwerkers), aan academische instellingen in het kader van wetenschappelijk onderzoek, aan installateurs die de fifthplay Smart Home Solution eventueel beheren voor u, aan derden in geval van een wettelijke verplichting, aan commerciële partners van fifthplay en aan de politie of gerechtelijke autoriteiten op hun verzoek indien deze daartoe gerechtigd zijn.

11.3. fifthplay kan deze persoonsgegevens meedelen aan landen buiten de Europese Economische Ruimte, waar voor de verwerking van persoonsgegevens niet hetzelfde beschermingsniveau bestaat als in de Europese Economische Ruimte. U stemt toe in de doorgifte van zijn gegevens naar dergelijke landen. fifthplay zal ernaar streven om alle nodige contractuele, technische en organisatorische maatregelen te nemen om wat betreft deze doorgifte, te voorzien in een adequaat beschermingsniveau van de persoonsgegevens.

11.4. U heeft een wettelijk recht om u (kosteloos) te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. U heeft verder ook recht op toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens. U kan deze rechten uitoefenen door een verzoek daartoe te richten aan de fifthplay op het in artikel 1.1 vermeld adres of per e-mail op legal@niko.be.

11.5. De verwerking van persoonsgegevens door fifthplay is aangifteplichtig bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be,www.privacycommission.be.

12. Overige bepalingen

12.1. Tenzij uitdrukkelijk voorzien in deze Algemene Voorwaarden, mag de Licentienemer zijn rechten of verplichtingen krachtens deze Algemene Voorwaarden niet in licentie geven, afstaan of anderszins overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fifthplay.

12.2. De ongeldigheid, onwettigheid of niet-uitvoerbaarheid van om het even welke van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid, wettigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet aan.

2.3. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door de fifthplay gewijzigd worden en een nieuwe versie zal via uw persoonlijke account meegedeeld worden. Indien u niet akkoord gaat met de wijzigingen, kan u de Algemene Voorwaarden opzeggen met een opzegtermijn van één maand.

12.4. Deze Algemene Voorwaarden en de documenten waar desgevallend naar wordt verwezen vormen samen de totale overeenkomst tussen de Partijen in verband met het onderwerp van deze Algemene Voorwaarden en vervangt alle vorige overeenkomsten tussen de Partijen in verband met dit onderwerp.

12.5. Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht. Alle geschillen die verband hebben met deze Algemene Voorwaarden, het gebruik van de Software of andere daarmee samenhangende verbintenissen worden exclusief beslecht door bevoegde rechtbanken van Gent, afdeling Dendermonde, zonder afbreuk te doen aan uw recht om de rechtbank te vatten in het arrondissement van uw officiële woonplaats.

12.6. In geval van een geschil heeft u het recht beroep te doen op de Europese geschillenbeslechtingsprocedure die u kan raadplegen via http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Versie Juli 2016

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »